ΜΕΤΡΟ 3.9: Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης σε τοπικές ζώνες μικρής κλίμακας - ΕΚΤ

Οι δράσεις που υλοποιούνται έχουν σαν στόχο τη στήριξη και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Προκατάρτιση - Κατάρτιση Προώθηση στην Απασχόληση και Αυτοαπασχόληση Ενέργειες Πληροφόρησης - Ευαισθητοποίησης του Κοινού