Η επιλογή των συμμετεχόντων στο εταιρικό σχήμα ήταν αποτέλεσμα διαδικασίας διαβούλευσης του Δήμου Νάουσας και των τοπικών και μη φορέων που επηρεάζονται από την υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου. Θα πρέπει ιδιαίτερα να επισημανθεί η συμμετοχή:

 1. Φορέων με πανελλαδική εμβέλεια, όπως το ΠΙΚΠΑ.
 2. Του Εμπορικού Συλλόγου Νάουσας, ως εκφραστή της βούλησης των ιδιωτών να στηρίξουν το πρόγραμμα και να συμμετάσχουν στην υλοποίηση του.
 3. Του Συλλόγου Προστασίας του Περιβάλλοντος ως φορέα που εκπροσωπεί τους κατοίκους και διασφαλίζει τον σεβασμό των προτεινόμενων παρεμβάσεων για την οικολογική ισορροπία.

Δήμος Νάουσας

Ο Δήμος Νάουσας ιδρύθηκε την 17/10/1912, ημερομηνία απελευθέρωσης της πόλης από τους Τούρκους. Το 1955 χαρακτηρίσθηκε ως Ηρωική πόλη για τους αγώνες και τις θυσίες της στους εθνικούς απελευθερωτικούς αγώνες του 1822 από τον τουρκικό ζυγό.

Το 1998 στα πλαίσια του προγράμματος «Ιωάννης Καποδίστριας» συνενώνεται με τις Κοινότητες Αρκοχωρίου, Γιαννακοχωρίου, Ροδοχωρίου και Στενημάχου και αποτελεί το νέο διευρυμένο Δήμο Νάουσας και καλύπτει έκταση 300.891 στρεμμάτων.

Ο Δήμος της Νάουσας βρίσκεται στο δυτικό τμήμα του νομού Ημαθίας, έχει πληθυσμό 22.288 κατοίκους, είναι πρωτεύουσα της ομώνυμης Επαρχίας και απέχει 90 km από τη Θεσσαλονίκη και 510 km από την Αθήνα. Υπάγεται στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ανήκει και στο εθνικό δίκτυο υγιών πόλεων που έχει σκοπό την εφαρμογή των αρχών «Υγεία για όλους στον 21ο αιώνα» και υποστηρίζεται από τη Γενική Διεύθυνση ΧΙ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παραδοσιακοί δρόμοι επικοινωνίας αποτελούν το οδικό επαρχιακό δίκτυο Βέροιας-Έδεσσας που συνδέει την πόλη με τη Θεσσαλονίκη, την Έδεσσα και τη Δυτική Μακεδονία και η σιδηροδρομική γραμμή Φλώρινας-Θεσσαλονίκης και Θεσσαλονίκης – Αθήνας.

Ο Δήμος Νάουσας διαθέτει, λόγω του ιδιαίτερου φυσικού του ανάγλυφου και των πλούσιων πηγαίων νερών της περιοχής, τοποθεσίες ιδιαίτερου φυσικού κάλους που έχουν αξιοποιηθεί με τη δημιουργία δύο τουριστικών πόλων έλξης, του Άλσους του Αγίου Νικολάου και του χιονοδρομικού κέντρου των 3-5 Πηγαδιών.

Παράλληλα, η περιοχή διαθέτει ένα αξιόλογο αρχαιολογικό πλούτο (Σχολή Αριστοτέλη, Μακεδονικοί τάφοι, αρχαία Μίεζα κλπ) που σε συνδυασμό με τις αρχαιολογικές περιοχές της Βεργίνας, της Πέλλας και του Δίου, αποτελούν ένα πλούσιο αρχαιολογικό δίκτυο.

Τέλος η πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης τόσο σε αστικά όσο και σε βιομηχανικά κτίρια αναδεικνύουν μια πόλη με πλούσιο πολιτιστικό παρελθόν.

Ο Δήμος Νάουσας διαθέτει οργανωμένες υπηρεσίες, με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, οι οποίες στεγάζονται σε κτίρια επί της οδού Δημαρχίας. Η σύνθεση των υπηρεσιών επικεντρώνεται στην ύπαρξη τεσσάρων διευθύνσεων:

Ελέγχει 5 Δημοτικές επιχειρήσεις, τις εξής:

Επίσης διαθέτει 4 Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τα εξής:

Έχει ενταχθεί σε αρκετά κοινοτικά προγράμματα του Β’ Κ.Π.Σ. μεταξύ των οποίων LIFE, HORIZON, LEONARDO, NOW, LEADER και TELEMATICS. Ειδικότερα για το LIFE και για το έργο «Ολοκληρωμένη διαχείριση Άλσους Αγίου Νικολάου», ο Δήμος έτυχε ευρωπαϊκής διάκρισης.

Ακόμη ο Δήμος Νάουσας συμμετέχει σε ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο εννέα Αδελφοποιημένων πόλεων και μάλιστα για τις ενέργειες του δικτύου μας των αδελφοποιημένων πόλεων τον Οκτώβριο του 1995 στο Δουβλίνο ο Δήμος Νάουσας βραβεύθηκε με τα ΧΡΥΣΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ, για «τις παραδειγματικές του δραστηριότητες». Για το Γ’ Κ.Π.Σ. υπάρχει ένας αξιόλογος σχεδιασμός ο οποίος μπορεί να οδηγήσει με την ορθολογική διαχείριση των πόρων σε αντίστοιχα αποτελέσματα. Η συμμετοχή του Δήμου Νάουσας στο Ο.Π.Α.Α.Χ. του Ανατολικού Βερμίου, η ένταξη στα μέτρα 3.8 και 3.9 του Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας με το Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπλασης του ποταμού Αράπιτσα, η συμμετοχή στην Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER+ αλλά και η συνεχής παρακολούθηση όλων των προκηρύξεων τόσο του Π.Ε.Π. όσο και των τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων αλλά και των λοιπών χρηματοδοτικών μέσων δημιουργεί ένα αναπτυξιακό πλαίσιο ικανό να δώσει μια άλλη όψη στην περιοχή στα επόμενα χρόνια μέσα από την ολοκλήρωση όλων αυτών των δράσεων.

Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας ΔΗΠΟΝ

Ο Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας (ΔΗ.ΠΟ.Ν.) είναι νομικό πρόσωπο του Ιδιωτικού Δικαίου που έχει ιδρυθεί το 1997 και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 277 έως 284 και 291 του ΠΔ 410/1995 (ΦΕΚ Α’ 231), των άρθρων 11 και 12 του Ν.2130/93 (αρ. ΦΕΚ 62 Α΄/23.04.1993, της υπ’ αριθμ. Υπουργική απόφαση 25027 (αρ. ΦΕΚ 244 Β’/19.04.1984 και της υπ’ αρ. ΠΔ 520 (αρ. ΦΕΚ 236 Α’/24.10.1988).

Αντικειμενικός σκοπός του ΔΗ.ΠΟ.Ν. είναι η άσκηση οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και ο σχεδιασμός αναπτυξιακών πρωτοβουλιών για την κάλυψη των αναγκών και των απαιτήσεων των κατοίκων της περιοχής. Η διοίκηση έχει προβεί στην υλοποίηση πλήθους κοινωνικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν είτε με ιδίους πόρους είτε μέσω χρηματοδότησης που άντλησε από Εθνικά και Κοινοτικά προγράμματα του δευτέρου αλλά και του τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Η διοίκηση της επιχείρησης ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από 11 μέλη ενώ πρόεδρος του Δ.Σ. είναι ο κ. Δημήτρης Βλάχος. Η οργανωτική δομή της επιχείρησης συνθέτεται από τον Γενικό Διευθυντή, από την γραμματεία, το διοικητικό προσωπικό, από την οικονομική της υπηρεσία, καθώς επίσης από μηχανικούς και ειδικούς τεχνικούς συμβούλους.

Θα πρέπει να τονισθεί, ότι η κάλυψη των παραπάνω θέσεων έχει πραγματοποιηθεί από ανώτατα στελέχη Πανεπιστημιακού επιπέδου που συνεργάστηκαν και συνεργάζονται μέχρι και σήμερα με την επιχείρηση. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί, ότι αρκετά μέλη του Δ.Σ. ασχολούνται με την μορφή της πλήρους απασχόλησης στην επιχείρηση με το μορφωτικό τους επίπεδο να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα, καθώς και ότι η επιχείρηση συνεργάζεται με εξειδικευμένους Τεχνικούς Συμβούλους για την ένταξη και υλοποίηση έργων μέσω των Κοινοτικών πλαισίων Στήριξης.

Στόχος του ΔΗ.ΠΟ.Ν. είναι η ένταξή της σε όλα τα τομεακά, περιφερειακά και κοινοτικά προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούν τις αναπτυξιακές της κατευθύνσεις, καθώς και η ολοκληρωμένη εσωτερική και «περιφερειακή» ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της προς όφελος της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας.

Αναλυτικότερα περιλαμβάνει τους εξής τομείς δραστηριότητας με την αντίστοιχη κτιριακή υποδομή:

 1.  Τομέας Πολιτιστικού Κέντρου (τμήματα):
  • Κινηματογράφου Χειμερινός – Θερινός (προβολές ταινιών κάθε εβδομάδα, συνήθως Δευτέρα έως Τετάρτη) ανήκει στο Δίκτυο Δημοτικών Κινηματογράφων του ΥΠ.ΠΟ.
  • Θεάτρου (υπάρχει η θεατρική ομάδα του ΔΗ.Π.Ο.Ν. που δίνει τουλάχιστον τρεις παραστάσεις το χρόνο)
  • Εικαστικών Εργαστηρίων – ανήκει στο Δίκτυο Εικαστικών Εργαστηρίων του ΥΠ.ΠΟ.
  • Λέσχη Νεολαίας
  • Μουσικής (διοργάνωση μουσικών συναυλιών υπάρχει στη διάθεσή μας μια σπάνια συλλογή δίσκων κλασσικής μουσικής)
  • Βιβλιοθήκης
 2. Τομέας Δημοτικού Ωδείου – Εστίας Μουσών
  Το Δημοτικό Ωδείο είναι σχολή που χορηγεί πτυχία αναγνωρισμένα από το κράτος και στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο εμβαδού 800τ.μ., και διαθέτει εκτός των απαραίτητων για την λειτουργία της σχόλης χώρων και Αίθουσα Κονσέρτων 150 ατόμων, στην οποία διοργανώνεται μια φορά το μήνα συναυλίες κλασικής μουσικής. Παράλληλα το Δημοτικό Ωδείο διαθέτει Νεανική Ορχήστρα και Χορωδία.
 3. Τομέας διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς
  αντικείμενο δράσης του τομέα αυτού είναι ο προγραμματισμός, η συντήρηση, η εκμετάλλευση, η έρευνα σχετικά με την τεκμηρίωση και προβολή της πλούσιας παράδοση της πόλης τόσο από πλευράς κτιριακού πλούτου, όσο και άλλων υλικών και προφορικών στοιχείων που συνθέτουν την έννοια της πολιτικής κληρονομιάς.
 4. Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας
  Αντικείμενο του τομέα αυτού είναι η παροχή υπηρεσιών Κοινωνικής Πρόνοιας προς τους πολίτες της πόλης μας. Υλοποιεί το πρόγραμμα «ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σύλλογος κωφών του Νομού Ημαθίας ιδρύθηκε με την βοήθεια του ΔΗ.Π.Ο.Ν., και ότι κάθε χρόνο με πρωτοβουλία του Οργανισμού διοργανώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις για ΑΜΕΑ.
 5. Τομέας Αθλητισμού
  Αντικείμενο του τομέα αυτού είναι η παροχή αθλητικών υπηρεσιών προς τους πολίτες της πόλης μας. Υλοποιεί τα προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού της Γ.Γ. Αθλητισμού με τμήματα παιδιών όλων των ηλικιών, γυναικών, ΑμΕΑ, ηλικιωμένων (21 τμήματα χειμερινά και 2 θερινά). Στο τέλος του χρόνου διοργανώνει αθλητικές εκδηλώσεις.
 6. Άλλοι τομείς δραστηριοτήτων
  Ο ΔΗ.Π.Ο.Ν. είναι ο οργανωτής της περίφημης ΑΠΟΚΡΙΑΣ στην Νάουσα με την διατήρηση και προβολή του συγκλονιστικού εθίμου «Γενίτσαροι και Μπούλες», των 3μηνων εκδηλώσεων «ΟΙΝΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» που γίνονται με τη συνεργασία με τους Δρόμους του Κρασιού στη Μακεδονία και των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΑ» που γίνονται κατά την διάρκεια όλου του χρόνου και περιλαμβάνουν δωρεάν ξεναγήσεις σχολείων όλης της χώρας στους αρχαιολογικούς χώρους, διαλέξεις για την φιλοσοφία και το έργο του Αριστοτέλη και πολιτιστικές εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, εκδηλώσεις παραδοσιακής μουσικής και χορού κ.ά.) υψηλών απαιτήσεων. Το 2001 διοργάνωσε, με μεγάλη επιτυχία, διεθνές συνέδριο με τίτλο «Ο Αριστοτέλης Σήμερα».
 7. Συλλογή έργων κλασσικής μουσικής
  Ο Δημοτικός Πολιτιστικός Οργανισμός Νάουσας (ΔΗ.Π.Ο.Ν.), απέκτησε μια πολύτιμη συλλογή από δωρεά που εκτός των άλλων, περιλαμβάνει 4050 δίσκους βινυλίου κλασικής μουσικής με σπάνιες εκδόσεις του παγκόσμιου κλασικού ρεπερτορίου, 192 βιντεοταινίες κλασικής μουσικής, 602 κασέτες ήχου, 250 CDs κλασικής μουσικής και 309 βιβλία ανάλογου περιεχόμενου.

Τα γραφεία του ΔΗ.Π.Ο.Ν. στεγάζονται – μετά από χρησιδάνειο για 15 χρόνια του κ. Γιάννη Μπουτάρη – στο παραδοσιακό κτίριο Ι. Μπουτάρη στον όροφο ενώ στο ισόγειο στεγάζεται το «Μουσείο Οίνου και Αμπέλου» του ΔΗ.Π.Ο.Ν. (χρηματοδότηση: Κ.Π. Leader II).

Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Νάουσας

Οι δραστηριότητες του Κέντρου

Το ΚΑΠΗ της Νάουσας λειτουργεί από το 1982 και σήμερα αριθμεί εγγεγραμμένα 1800 άτομα. Είναι το πρώτο ΚΑΠΗ που ξεκίνησε την δραστηριότητά του στην Βόρεια Ελλάδα. Διαθέτει πλούσιο υλικό εκδηλώσεων και την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών του- ιατρείο, φυσικοθεραπευτήριο, εργοθεραπευτήριο, χώρους για ψυχοκοινωνικές εκδηλώσεις- αίθουσα πολλαπλών χρήσεων: ομιλίες, διαλέξεις, γυμναστήριο.

Προσωπικό του ΚΑΠΗ

Ψυχολόγος, Ιατρός, Φυσικοθεραπεύτρια, Εργοθεραπεύτρια, Οικογενειακή βοηθός, Νοσοκόμες.

Προγράμματα του ΚΑΠΗ

Ομάδα ψυχαγωγίας, εκδρομών, λουτροθεραπείας, Διαλέξεων, Αλληλοβοήθειας, Χορού, Χορωδίας, Ανθοκομίας, Δημοσιογραφίας.

Υλοποιούνται μεγάλα προγράμματα όπως:

 1. Προληπτικής ιατρικής: λήψη σακχάρου, αίματος, μέτρηση αρτηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδιογράφημα,
 2. Βοήθεια στο σπίτι: καθαριότητα χώρου, ελαφρό μαγείρεμα, αγορά τροφίμων, φαρμάκων.
 3. Πρόγραμμα κοινωνικής μέριμνας: επισκέψεις στα σπίτια των ασθενών, μοναχικών ατόμων και ζευγαριών και σε νοσοκομεία. Νοσηλευτική φροντίδα. Εξυπηρέτηση των ηλικιωμένων στην οικία τους.
 4. Προγράμματα γυμναστικής και περιπάτου.
 5. Συμμετέχει στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα για την Τρίτη ηλικία ΦΙΑΠΑ.
 6. Στο παρελθόν συμμετείχε στο Γαλλικό πρόγραμμα FLAMBUAIANS όπου γινόταν συναντήσεις σε φεστιβάλ ηλικιωμένων. Το ΚΑΠΗ Νάουσας εκπροσώπησε την Ελλάδα τρεις φορές.
 7. Συμμετέχει εκτός των κοινωνικών προγραμμάτων και σε πανελλήνιες εκδηλώσεις π.χ. συμμετοχή στην Δ.Ε.Θ., σε συναντήσεις σε Συνέδρια, κλπ.
 8. Εκπαιδευτικά προγράμματα, εργαστήρια: παιχνίδι και περιβάλλον, λαϊκή τέχνη.
 9. Στο χώρο του ΚΑΠΗ έγιναν έρευνες σε συνεργασία με την Νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, την Υγειονομική σχολή Αθηνών, έρευνες εταιρίας Κοινωνικής Συμμετοχής και της Διεθνούς εταιρίας Συμβουλευτικής.
 10. Φιλοξένησε κατά καιρούς φοιτητές για την πρακτικής τους άσκηση.

Εμπορικός Σύλλογος Νάουσας

O Εμπορικός Σύλλογος της Νάουσας είναι ένας κοινωνικός φορέας που αναπτύσσει πολυσχιδείς δραστηριότητες, προσπαθώντας να μεταφέρει καινοτόμες δράσεις στον εμπορικό κόσμο της Νάουσας και να καταστεί κοινωνός αφομοίωσης των νέων τεχνολογιών, τόσο στην επιμόρφωση των μελών του στην χρήση και την εκμάθηση Η/Υ, όσο και πρωτοπόρες δράσεις που θα περιγραφούν παρακάτω, οι οποίες στόχο είχαν και έχουν να υποβοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής του.

 1.  Σε συνεργασία με το Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου, πιστοποιημένο φορέα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, εδώ και τέσσερα χρόνια διοργανώνει για τους εμπόρους και επαγγελματίες της επαρχίας Νάουσας σεμινάρια εκμάθησης της χρήσης Η/Υ, αλλά του διαδικτύου, ενισχύοντας και προβάλλοντας μαζί το Γ.Β.Α της Νάουσας το πρόγραμμα «Δικτυωθείτε», ώστε όλοι οι έμποροι της Νάουσας να έχουν την δυνατότητα των τεράστιων δυνατοτήτων που δίνει στο εμπόριο της χώρας , το ηλεκτρονικό επιχειρείν.
 2.  Στα πλαίσια της καλύτερης κατανόησης, του νέου Ευρωπαϊκού νομίσματος, του Ευρώ, διοργάνωσε τον Σεπτέμβριο του 2001 στον χώρο του 7ου Δημοτικού Σχολείου Νάουσας, την πρώτη «συναλλαγή» με Ευρώ στην χώρα μας, δίνοντας στους επισκέπτες εικονικά κέρματα και χαρτονομίσματα Ευρώ, με τα οποία μπορούσαν να «αγοράσουν» πραγματικά προϊόντα αντίστοιχης αξίας, προσφορά από τοπικό σούπερ-μάρκετ. Η εκδήλωση, μοναδική πανελλαδικά, είχε τεράστια επιτυχία, τόσο στην συναλλαγή και γνωριμία των ευπαθών καταναλωτικών μονάδων (Αναλφάβητοι, ηλικιωμένοι) με το νέο νόμισμα, όσο και των εμπόρων και των υπαλλήλων τους. Χορηγός της καινοτόμου εκδήλωσης υπήρξε και η ΑΝ.ΗΜΑ.
 3.  Πιλοτικά τον Μάρτιο του 2002, διοργάνωσε το τελευταίο τριήμερο της Αποκριάς, διάστημα κατά το οποίο η Νάουσα έχει σημαντικό αριθμό επισκεπτών λόγω του καρναβαλιού της, διοργάνωσε την 1η Έκθεση Τοπικών παραδοσιακών προϊόντων, όπου τοπικές παραδοσιακές επιχειρήσεις (οινοπαραγωγοί, μηλοπαραγωγοί, κατασκευαστές παραδοσιακών στολών, παραγωγοί τοπικών βοτάνων κ.α) εξέθεσαν την παραγωγή τους στους χιλιάδες επισκέπτες μας. Από τότε η Έκθεση αυτή έχει γίνει θεσμός και κάθε χρόνο σημειώνει τεράστια επιτυχία.

Πατριωτικό Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης (Π.Ι.Κ.Π.Α.) Νάουσας

Σκοπός του Νομικού Προσώπου είναι να παρέχει αγωγή στα παιδιά προσχολικής ηλικίας ώστε:

Δραστηριότητες:

 1. Πραγματοποιούνται γιορτές (Χριστούγεννα – Πάσχα – γιορτή της μητέρας – για το τέλος της χρονιάς κ.α.) και υπάρχει συμμετοχή στις αποκριάτικες εκδηλώσεις.
 2. Πραγματοποιούνται ημερίδες για τους υπαλλήλους του Νομικού Προσώπου, με διάφορα θέματα.
 3. Υπάρχει συμμετοχή στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας για το Περιβάλλον.

Όμιλος για την προστασία και προβολή του εθίμου: «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ»

Το έθιμο Γενίτσαροι και Μπούλες υπάρχει εδώ και πολλούς αιώνες. Το 1970 αποφασίσθηκε να δοθεί νομική μορφή σε αυτό με σκοπό την καλύτερη προστασία και προβολή του. Το 1971 εγκρίθηκε το καταστατικό του συλλόγου με την ονομασία «Όμιλος για την προστασία και προβολή του εθίμου Γενίτσαροι και Μπούλες». Από τότε ο σύλλογος ξεκίνησε την δράση του και βοήθησε την τοπική μας παράδοση σε πολλούς τομείς. Κατασκεύασε πολλές στολές Γενιτσάρων και Μπούλας για την εξυπηρέτηση των χορευτών κατά την διάρκεια της Αποκριάς και για τις εκδηλώσεις του. Η δράση του όμως είναι πολύπλευρη στα πολιτιστικά πράγματα της πόλης. Προχώρησε σε εκδόσεις βιβλίων του κ. Τάκη Μπάϊτση. Το 1977 κυκλοφόρησε το βιβλίο «τα Δημοτικά τραγούδια της Νάουσας» που επανεκδόθηκε το 2003 με CD που περιέχει 34 τραγούδια από παλιές ηχογραφήσεις. Το 1982 εκδόθηκε το βιβλίο «Κωνσταντινούπολης ο λαϊκός ποιητής της Νάουσας». Το 1982 έχουμε την κυκλοφορία του βιβλίου «Γενίτσαροι και Μπούλες της Νάουσας» που αφορά την ιστορία του εθίμου και επανεκδόθηκε το 2001. Στο θέμα της προβολής της παράδοσης και του ομίλου έχει μεγάλη επιτυχία. Εμφανίσθηκε σε πάμπολλες εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Απέσπασε βραβεία για την αυθεντικότητα του δρώμενου, της στολής, της μουσικής και του χορού κάνοντας γνωστό το έθιμο παγκοσμίως. Αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής είναι οι προσκλήσεις που δέχεται εκτός Ελλάδας στις οποίες και ανταποκρίνεται με μεγάλη επιτυχία. Από το έτος 1995 αδελφοποιήθηκε με το Ιστορικό Πολιτιστικό Κέντρο Εθνάρχη Μακαρίου Γ΄ Παναγίας Πάφου της Κύπρου και έχει ανταλλάξει πολλές επισκέψεις με τους Κυπρίους αδελφούς μας συμμετέχοντας σε διάφορες εκδηλώσεις. Θέλοντας ο Όμιλος να αποκτήσει ιδιόκτητο κτίριο για την στέγασή του αγόρασε το έτος 2000 το παραδοσιακό κτίριο «Μάκη» με σκοπό να το αναπαλαιώσει και να στεγαστεί εκεί. Ήδη το κτίριο αυτό έχει ενταχθεί στο Π.Ε.Π. Κεντρικής Μακεδονίας και το έργο της αναπαλαίωσης προχωράει κανονικά. Το κυριότερο όμως όλων είναι ο μεγάλος αριθμός χορευτών που διαθέτει και φτάνουν στον αριθμό των 300 ατόμων όλων των ηλικιών. Τα παιδιά αυτά συνεχίζουν το έθιμο που διαδραματίζεται κάθε χρόνο την περίοδο της Αποκριάς στη Νάουσα και είναι η ελπίδα ότι η παράδοση θα συνεχισθεί και στο μέλλον χωρίς διακοπή.

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νάουσας (Κοινωνικός εταίρος)

Είναι ένας Σύλλογος με ενεργή παρουσία στα ζητήματα που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα της Νάουσας και της ευρύτερης περιοχής.

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)

Ο Ο.Α.Ε.Δ. είναι φορέας του Δημοσίου εποπτευόμενος από το Υπουργείο Εργασίας. Συμμετέχει στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα της Αράπιτσας ως εταίρος που έχει ως στόχο την απορρόφηση ανέργων σε προγράμματα του φορέα όπως το πρόγραμμα stage και το πρόγραμμα Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες (ΝΕΕ). Για περισσότερες πληροφορίες στο www.oaed.gr.