Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Δράση συμβουλευτικής στήριξης σε άνεργους άνδρες και γυναίκες, καθώς και σε ΑΜΕΑ στην περιοχή της ολοκληρωμένης παρέμβασης

Το έργο αφορά δέσμη ενεργειών με στόχο την υποστήριξη των ανέργων αντρών και γυναικών, καθώς και των ατόμων με κινητικές αναπηρίες, προκειμένου να προωθηθούν σε δράσεις κατάρτισης ή απασχόλησης ή σε άλλες δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Προγράμματος. Πρόκειται να υλοποιηθούν 2.700 συνεδρίες, εκ των οποίων 2.640 ατομικές και 60 ομαδικές (των 3 ατόμων), για 141 άνεργους.

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση φυσικών διαδρομών εντός της κοίτης του ποταμού Αράπιτσα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 235.000,00 Ευρώ.

Βασικός στόχος της δράσης Συμβουλευτικής είναι η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και προσαρμοστικότητας των ωφελούμενων, η βελτίωση και ενίσχυση των προσόντων τους και η ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Με την ολοκλήρωση της δράσης αναμένεται ότι οι ωφελούμενοι:

Οι ωφελούμενοι της δράσης είναι άνεργοι άντρες / γυναίκες και ΑΜΕΑ.