Το Επιχειρησιακό Σχέδιο

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης Περιοχής Ποταμού Αράπιτσα Δήμου Νάουσας» εντάσσεται στις Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής Ανάπτυξης σε Τοπικές Ζώνες Μικρής Κλίμακας (Μέτρα 3.8 και 3.9) του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΠΕΠ) Κεντρικής Μακεδονίας. Συγχρηματοδοτείται έως 80% από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Σχεδίου ανέρχεται στα 5.804.956,00 Ευρώ.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο στοχεύει στην συνολική ανάπλαση της περιοχής του ποταμού Αράπιτσα, στην αξιοποίηση και ένταξή της στην οικονομική και κοινωνική ζωή της πόλης, με παράλληλη καταπολέμηση των φαινομένων οπισθοδρόμησης, παρακμής και εγκατάλειψης που παρατηρούνται σήμερα. Ανταποκρίνεται ολοκληρωμένα σε υπαρκτές και σημαντικές ανάγκες της περιοχής (προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος, αξιοποίησης των εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών χώρων, αστικής ανάπλασης, οικονομικής αναζωογόνησης, προσαρμογής στις νέες κατευθύνσεις της τοπικής οικονομίας και ανταπόκρισης στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες).

Στόχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου

Στρατηγικός στόχος του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι η συνολική ανάπλαση της περιοχής της Αράπιτσας για την αύξηση της επισκεψιμότητας της, με την ταυτόχρονη αναζωογόνηση της και την επανένταξη της στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η ανάπλαση αυτή απαιτείται να έχει μέγεθος και χαρακτήρα τέτοιο ώστε να επηρεάσει καταλυτικά την ζωή τόσο στην περιοχή όσο και στην πόλη της Νάουσας στο σύνολο της, και να συμβάλλει στον συνολικό μετασχηματισμό της σε μία σύγχρονη και ευημερούσα πόλη.

Ο στρατηγικός αυτός στόχος με την σειρά του διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) επιμέρους κεντρικούς στόχους:

  1. αύξηση των παρεχόμενων ευκαιριών απασχόλησης και ενίσχυση των δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών πηγών εισοδήματος, μέσα από την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή,
  2. βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής,
  3. άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και παροχή ίσων ευκαιριών,
  4. αύξηση της προσπελασιμότητας στα κοινωνικά αγαθά των κατοίκων της περιοχής, με συνδυασμό έργων υποδομών και παρεμβάσεων υποστηρικτικού χαρακτήρα,
και μια σειρά επιμέρους στόχων, με σημαντικότερους από αυτούς:

Το σύνολο των παραπάνω στόχων εξυπηρετείτε από το σχέδιο δράσης, μέσα από το οποίο η περιοχή της Αράπιτσας θα μετασχηματιστεί σε σημαντικό αστικό χώρο, θα επανακτήσει τον χαρακτήρα του ”κέντρου” της πόλης, και θα προσφέρει στους κατοίκους και στους επισκέπτες ένα σπουδαίο δημόσιο χώρο, μια περιοχή όπου θα συνδυάζονται αρμονικά και αποτελεσματικά η αρχιτεκτονική, το φυσικό περιβάλλον, η οικονομική ανάπτυξη και η κοινωνική ευημερία.

Ανάγκες που καλύπτει το Επιχειρησιακό Σχέδιο

Οι ανάγκες τις οποίες καλύπτει το Επιχειρησιακό Σχέδιο μπορούν να απομονωθούν στα εξής σημεία:

Σε ποιους τομείς παρεμβαίνει και με ποιες δράσεις

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο περιλαμβάνει δύο δέσμες δράσεων:

  1. Δράσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση των τεχνικών υποδομών της περιοχής (και χρηματοδοτούνται από το Μέτρο 3.8)
  2. Δράσεις που σχετίζονται με τη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών της περιοχής (και χρηματοδοτούνται από το Μέτρο 3.9)
Ποιός είναι ο προϋπολογισμός του;

Ο προϋπολογισμός του Επιχειρησιακού Σχεδίου ανέρχεται σε 5.804.956,00 Ευρώ.

Πως υλοποιείται;

H επιτυχής υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου προϋποθέτει την ύπαρξη ενός Εταιρικού Σχήματος, που εγγυάται την καλή εφαρμογή του. Οι φορείς που συμμετέχουν στο Εταιρικό Σχήμα είναι:

Τελικοί Δικαιούχοι (δηλαδή φορείς εκτέλεσης έργων) Κοινωνικοί Εταίροι (δηλαδή επωφελούμενοι από το Σχέδιο οι οποίοι δεν είναι φορείς υλοποίησης, αλλά συµµετέχουν στην διαδικασία σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων µε συµβουλευτικό και γνωµοδοτικό ρόλο) Ποιοι ωφελούνται;

Ωφελούμενοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου είναι όλοι οι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης και πιο συγκεκριμένα:

Επίσης: Με ποιόν τρόπο;

Με την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου αναμένεται ότι: