Προώθηση στην Απασχόληση και Αυτοαπασχόληση

Το έργο αφορά την υλοποίηση από τον ΟΑΕΔ Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, τα οποία περιλαμβάνουν Προγράμματα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας, επιδότησης επιχειρήσεων για δημιουργία Νέων Θέσεων Εργασίας και επιχορήγησης Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Π.Ε.Π.)

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 571.275,00 Ευρώ.

Το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων απασχόλησης περιλαμβάνει την υπ αριθμ. 110125/21-01-2004 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας , την υπ αριθμ. 32189/14-10-2004 απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και την υπ αριθμ. Β103290/03-02-2005 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ σχετικά με την εφαρμογή της 32189/14-10-2004 απόφασης.

Ειδικότερα στα πλαίσια του Επιχειρησιακού του Δήμου Νάουσας τα προγράμματα έχουν ως εξής:

  1. Επιχορήγηση Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών. Άτομα: 20
  2. Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας (Stage). Άτομα: 62