Ενέργειες Πληροφόρησης - Ευαισθητοποίησης του Κοινού

Πρόγραμμμα Δημοσιοποίησης και δράσεις ευαισθητοποίησης και δικτύωσης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Ανάπτυξης της περιοχής Αράπιτσας του Δήμου Νάουσας

Το έργο αποσκοπεί στην προβολή των στόχων και των επιχειρούμενων παρεμβάσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου, στη γενική ενημέρωση και ειδική πληροφόρηση των άμεσα και έμμεσα ωφελούμενων από το Σχέδιο, στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα που αφορούν τα προβλήματα, τους κινδύνους, αλλά και τις προοπτικές των κατοίκων του ποταμού Αράπιτσα της Νάουσας, μέσα από την ενεργητική συμμετοχή και την αναβάθμιση της ποιότητας των προσφερομένων υπηρεσιών και στην ενημέρωση του κοινού για το ρόλο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας και του ΕΚΤ στην υλοποίηση του Σχεδίου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 208.910,00 Ευρώ.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα της δράσης είναι τα εξής:

Οι άμεσα ωφελούμενοι της δράσης είναι:

Από την υλοποίηση του έργου αυτού θα υπάρξουν ευρύτερες ωφέλειες τόσο σε κοινωνικό, όσο και οικονομικό επίπεδο, όπως: