Τεχνική Στήριξη Επιχειρησιακού Σχεδίου "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης Περιοχής Ποταμού Αράπιτσα Δήμου Νάουσας

Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για το "Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αστικής Ανάπτυξης Περιοχής ποταμού Αράπιτσα Δήμου Νάσουσας"

Ο ρόλος του Τεχνικού Συμβούλου ήταν να επισπεύδει τις διαδικασίες υλοποίησης (σε συνεργασία με τους φορείς υλοποίησης), να επιλύει προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, και γενικά να παρέχει στήριξη, τόσο στους φορείς υλοποίησης, όσο και στη Γραμματεία Συντονισμού του Σχεδίου. Επίσης συμμετείχε στις συνεδριάσεις της ΤΣΕ με δικαίωμα λόγου και όχι ψήφου.

Οι σημαντικότερες αρμοδιότητές του ήταν:

Η δημόσια δαπάνη για το έργο ανήλθε σε 85.548,55 Ευρώ

Σκοπός του έργου του Εξωτερικού Τεχνικού Συμβούλου Διαχείρισης ήταν η παροχή της αναγκαίας επιχειρησιακής τεχνικής υποστήριξης προς την Τοπική Συντονιστική Επιτροπή του προγράμματος προκειμένου οι δράσεις του προγράμματος να σχεδιασθούν, προετοιμασθούν, οργανωθούν και να υλοποιηθούν έγκαιρα, μέσα στα τιθέμενα χρονικά περιθώρια με αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο τρόπο. Επιπλέον, στο έργο του εντασσόταν και η επιστημονική υποστήριξη προς την ΤΣΕ, σε ειδικά θέματα σχεδιασμού, οργάνωσης και εξειδίκευσης των απαιτούμενων διαδικασιών για την υλοποίηση των Δράσεων του Επιχειρησιακού Σχεδίου.

Τα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου ήταν η εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτσι ώστε να αναβαθμίσει σημαντικά την ποιότητα ζωής και ασφάλεια των κατοίκων, να μειώσει αισθητά την ανεργία, να αυξήσει το μέσο κατά κεφαλή εισόδημα και να βελτιώσει το επίπεδο των παρεχόμενων κοινωνικών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς.

Οι ωφελούμενοι του έργου ήταν όλοι οι Τελικοί Δικαιούχοι του Επιχειρησιακού Σχεδίου.