Υποδομές Μεταφορών

Επεμβάσεις στο δίκτυο των πεζοδρόμων εκατέρωθεν του ποταμού

Το έργο αφορά στην ανάπλαση των πεζοδρόμων εκατέρωθεν του ποταμού Αράπιτσα και ειδικότερα των μεταξύ των γεφυρών Νοσοκομείου και Περδικάρη τμημάτων της βόρειας και της νότιας όχθης, με εξαίρεση μικρό τμήμα της βόρειας όχθης ανατολικά της γέφυρας Παπαγιάννη, το οποίο παραμένει αδιάνοικτο. Πρόκειται για περιοχή συνολικής επιφάνειας περίπου 5.000 m2, η οποία παρεμβάλλεται μεταξύ του αστικού περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου και περιλαμβάνει γραμμικά τμήματα πορείας και διευρύνσεις.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.225.000,00 Ευρώ.

Στόχο του έργου αποτελεί η βελτίωση της ποιότητας του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην περιοχή κατά μήκος του ποταμού και στην πόλη γενικότερα.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου είναι τα εξής:

Οι ωφελούμενοι του έργου είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης και της πόλης γενικότερα.