Υποδομές και Δράσεις Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων ΠΜΕ και ΜΜΕ όπως ορίζονται κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2, 3 και 5 του παραρτήματος 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 70/2001 όλων των κλάδων

Το έργο αφορά την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης των Επιχειρησιακών Σχεδίων των Ολοκληρωμένων Δράσεων Αστικής Ανάπτυξης.

Ο προϋπολογισμός του έργου σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Δήμου Νάουσας ανέρχεται σε 750.000 Ευρώ.

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Α.Π. 36407/ΕΥΣ7001 της 14.9.2006, εγκρίθηκε η προκήρυξη των δράσεων προς τους δυνητικούς δικαιούχους των ενισχύσεων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο πλαίσιο υλοποίησης των Ολοκληρωμένων Δράσεων Αστικής Ανάπτυξης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. 2000-2006, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α').

Οι επενδυτικές προτάσεις υποβλήθηκαν από 1η Νοεμβρίου 2006 έως και 10 Ιανουαρίου 2007 στα υποκαταστήματα των οριζόμενων στην υπ’ αριθ. 39059/Ε.Υ.Σ.9047/24-10-2005 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, Πιστωτικών Ιδρυμάτων.

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις θεματικές ενότητες:

  1. Μεταποίηση
  2. Τουρισμός
  3. Λοιποί κλάδοι του τριτογενή τομέα

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 10.000 Ευρώ έως 165.000 Ευρώ.

Το ποσοστό επιχορήγησης των προτάσεων και η ίδια συμμετοχή του δυνητικού δικαιούχου καθορίζονται ως εξής (Άρθρο 6):

Επιχορήγηση (%) Ιδιωτική Συμμετοχή (%)

Ελάχιστο Ποσοστό Ιδίας Συμμετοχής (%)

Μέγιστο Ποσοστό Μεσομακροπρόθεσμου τραπεζικού δανείου (%)
60 20 20