Αστική Ανάπλαση

Επεμβάσεις στην περιοχή του Ι.Ν. Αγίων Πάντων και Υπαπαντής

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση του δημόσιου υπαίθριου χώρου στην περιοχή του Ι. Ν. Αγίων Πάντων. Ο χώρος αυτός ορίζεται από τον διάδρομο και το κλιμακοστάσιο σύνδεσης του Μνημείου με τον πεζόδρομο της βόρειας όχθης του ποταμού Αράπιτσα και από το αντίστοιχο αστικό μέτωπο προς τον ποταμό. Οι επεμβάσεις που θα υλοποιηθούν σχετίζονται με τη γενική οργάνωση του χώρου και την αναδιαμόρφωση του μετώπου καθώς και με την ανακατασκευή – εξυγίανση των στηθαίων, των βαθμίδων και των δαπέδων, του πρανούς στο χώρο του Μνημείου και του φωτισμού.

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση φυσικών διαδρομών εντός της κοίτης του ποταμού Αράπιτσα.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 76.082,00 Ευρώ.

Στόχος του έργου είναι ο εξωραϊσμός του αστικού μετώπου, η σήμανση – καθοδήγηση των επισκεπτών προς το κλιμακοστάσιο, την εξέδρα θέας και τον πεζόδρομο, και η βελτίωση της προσπέλασης προς το Μνημείο.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου είναι η ανάδειξη του τοπίου και η αποκατάσταση - αναθεώρηση της λειτουργικής και ζωτικής σχέσης του αστικού ιστού με το φυσικό περιβάλλον.

Οι ωφελούμενοι του έργου είναι οι κάτοικοι και επισκέπτες της περιοχής παρέμβασης και της πόλης γενικότερα.